The Missouri Photo Workshop
Faculty
Milton Freier
E. Leitz, Inc. MPW 10